Algemene verkoopsvoorwaarden van Laméris Group

Behoudens afwijkende overeenkomst binden onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden beide partijen en zullen zij voorrang hebben op alle andere mogelijke bedingen in de interpretatie van de tussen partijen tot stand gekomen contractuele verhoudingen.

1. Offertes

Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend.

2. Beschrijvingen

Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken in catalogi, circulaires, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper en/of opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

3. Prijs

Onze prijzen verstaan zich netto af magazijn en exclusief B.T.W.

Verpakkings- en verzendingskosten, met uitzondering van de transportverzekeringskosten, vallen ten laste van de opdrachtgever. Onze prijzen zijn geheel vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding van opdrachten.

4. Offertes

Het bestelde materiaal, waarvoor wij de transportverzekeringskosten op ons nemen, dient bij aflevering door de opdrachtgever of in ontvangstnemer te worden nagekeken op conformiteit van de producten en de goede staat van de verpakking; bij niet-conformiteit en/of schade aan de verpakking, dient dit gemeld binnen de 48 uur na levering.

5. Aflevering

De opgegeven leveringstermijn zal naar mogelijkheid in acht genomen worden. Voor overschrijding van deze termijn wijzen wij nochtans iedere aansprakelijkheid af. Overschrijding van deze termijn geeft dus de opdrachtgever niet het recht verbreking der overeenkomst te vorderen.

6. Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het netto factuurbedrag zonder korting of beroep op compensatie te worden betaald uiterlijk 30 dagen na factuur-datum. Bij overschrijding van deze termijn om welke reden ook, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke immorastelling een rente verschuldigd gelijk aan 1 % per maand, berekend op het nog uitstaande bedrag, te vermeerderen met een som gelijk aan 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 50 ten titel van overeengekomen schadevergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot het ogenblik waarop alle tegenover ons tot stand gekomen contractuele verbintenissen nagekomen zullen zijn.

8. Waarborg

Wij waarborgen onze leveringen slechts in de mate waarin ons deze waarborg door de producenten wordt verleend. Voor rechtstreeks of onrechtstreeks door gebeurlijke constructiefouten veroorzaakte schade zijn wij niet aansprakelijk. Voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundige behandeling of montage door derden, of die voortvloeien uit door ons gegeven adviezen met betrekking tot het geleverde, hun samenstelling, toepassing, inrichting, plaatsing of opstelling, zijn wij nimmer aansprakelijk.

9. Klachten

Klachten komen slechts in aanmerking indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na levering. Na afloop van deze termijn zullen de geleverde goederen en prestaties als goedgekeurd en definitief aanvaard beschouwd worden. Wordt aan de klacht een gevolg gegeven, zo verbindt zich de klachtdoende partij tot het verlenen van haar volle medewerking en van deze van haar aangestelden. 

Wordt de klacht ongegrond bewezen, zo worden de uit deze klacht voortvloeiende kosten in rekening gebracht.

10. Portokosten

Bestellingen boven €250 (excl. BTW): port- en kostenvrij

Bestellingen onder de €250 (excl. BTW): €15 (excl. BTW)

11. Retourzendingen

Slechts die retourzendingen worden door ons geaccepteerd welke na voorafgaand overleg met ons, met onze toestemming worden teruggezonden. Retourzendingen gebeuren op risico en rekening van de afzender.

12 . Bevoegdheid

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd. 

Prijs, modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.